SMĚRNICE DĚKANA č. 2/2011 k výuce cizích jazyků v doktorských studijních programech na FAST VUT v Brně

 Směrnice děkana č. 07/2017 Pravidla pro organizaci studia v doktorských studijních programech na FAST VUT v Brně 

 

Organizace studia jazyků pro doktorské studenty FAST

Studenti doktorského studia mají povinnost absolvovat v 1. semestru studia předmět DYA004 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy, který je zakončen zápočtem.

Zkoušku DYA005 Cizí jazyk pro doktorské studium je nutno vykonat nejpozději do konce 3. semestru studia. Pokud doktorand v magisterském studiu složil zkoušku z jiného jazyka než angličtiny, může také doktorskou zkoušku složit z tohoto jazyka. Bližší informace předá vyučujícího příslušného jazyka viz  Kontakty.

Doporučené studium cizích jazyků v DSP

V doktorském studijním programu mají studenti k dispozici 3 semestry studia jazyků.

Volné semestry využít k procvičení odborného jazyka v kurzech  VYA002 Academic writing, VYA012 a VYA001 Odborná angličtina 1 a 2 nebo případně na Angličtinu pro pokročilé 1-3 (VYA010, VYA011 a VYA004).

Volné semestry lze také čerpat na studium dalších jazyků z nabídky ústavu.

Uznávání zkoušek

Vzhledem k tomu, že doktorská zkouška DYA005 je zaměřena na studium slovní zásoby vážící se k doktorské práci a následnou prezentaci této doktorské práce, nelze ji nahradit certifikátem ani jinou zkouškou z obecného jazyka.

V případě doktorské zkoušky z jazyka vykonané na jiné fakultě VUT nebo jiné univerzitě, se bude uznávání řídit Studijním a zkušebním řádem VUT (SZŘ 2017) a je nutno garanta zkoušky požádat emailem o konzultaci a předložit potvrzení o absolvování předmětu/zkoušky, o získaném počtu kreditů a klasifikaci, a dále úředně potvrzenou osnovu předmětu (viz článek 19 SZŘ, 2017).

Při posuzování žádosti bude zejména zohledněno, zda zkouška neproběhla před více než 4 lety (viz směrnice rektora č. 34/2005) a zda, či do jaké míry, se liší obsah (viz anotace a harmonogram) zkoušky předešlého a současného studia.

V případě opětovného nastoupení do doktorského studia na FAST (po přerušení studia) bude při posuzování žádosti zohledněno, zda zkouška neproběhla před více než 4 lety (viz směrnice rektora č. 2015) a zda od úspěšného ukončení zkoušky nedošlo k podstatným změnám v obsahu předmětu, tj. neměnila se anotace a harmonogram předmětu (viz Směrnice děkana č.7/2017, článek 4).

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2020 Všechna práva vyhrazena.