Požadavky k předmětům
DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy
DY01 Zkouška z Cizího jazyka pro doktorské studium
pro studenty FAST, FA, FAVU a ÚSI
od akademického roku 2017/18

 

SMĚRNICE DĚKANA č. 2/2011 k výuce cizích jazyků v doktorských studijních programech na FAST VUT v Brně

 Směrnice děkana č. 07/2017 Pravidla pro organizaci studia v doktorských studijních programech na FAST VUT v Brně 

 

Organizace studia jazyků pro doktorské studenty FAST

Vážení studenti doktorského studia,

v 1. semestru doktorského studia máte zařazen povinný předmět DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy, který je zakončen zápočtem za 1 kredit.

Předmět/konzultace DY02 slouží k přípravě na Vaši doktorskou zkoušku DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium (8 kreditů) standardně z angličtiny, která je nezbytnou součástí studijního plánu DSP, a kterou je dle směrnice děkana č.2/2011 nutno vykonat nejpozději do konce 3. semestru studia. Pokud jste v magisterském studiu složili zkoušku z jiného jazyka než angličtiny, můžete také doktorskou zkoušku složit z tohoto jazyka, viz odstavec 2 ve Směrnici děkana č. 2/2011. Nutno doložit výpisem z listu studia nebo diplomem a kontaktovat garanta příslušného jazyka.

Zkouška DY01 spočívá v prezentování vašeho disertačního tématu/projektu v angličtině, a proto všechny požadavky předmětu DY02 Konzultace vedou k tomu, abyste z vhodných materiálů načerpal/a srozumitelnou a osvědčenou slovní zásobu a uměl/a odborně popsat, vysvětlit a prezentovat svoji doktorskou práci v angličtině.

 

Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy DY02

Nejprve je nutné se zaregistrovat k rozvrhové jednotce DY02 v intranetu k vyučujícímu podle vašeho zaměření (viz tabulka níže). Po uzavření registrace (obvykle ve 3. týdnu semestru) vám vyučující zašle email s detailními požadavky a termínem odevzdání úkolů.

Průběh konzultační výuky DY02

Výuka probíhá individuálně formou konzultací, které si dohodnete s vyučujícím.

Samotné studium začíná výběrem vhodné odborné publikace o rozsahu 120-150 stran, nebo textu stejného rozsahu z delší publikace, případně více kratších knih a odborných článků, které se vztahují k vaší doktorské práci/projektu. Je důležité, aby texty byly v kvalitní angličtině, ideálně prošly jazykovou úpravou, byly vydány renomovaným vydavatelstvím, a nebyly starší než 20 let.

Před první konzultací zašlete vyučujícímu emailem tyto informace:

  • (současný) název vaší doktorské práce v češtině a angličtině
  • jméno školitele
  • bibliografickou citaci knihy (nebo souboru knih a článků)

Poté se domluvíte s vyučujícím na termínu první konzultace, na kterou přinesete vybrané publikace (lze zaslat elektronicky), které vyučující posoudí z pohledu kvality angličtiny. Tyto texty budou sloužit jako základní zdroj odborné slovní zásoby, kterou budete využívat při popisu vlastního doktorské práce, proto si je nechejte odsouhlasit školitelem.

Po odsouhlasení odborné publikace nastudujete terminologii z vybraných textů, kterou použijete při vypracování psaných úkolů: slovníčku klíčových slov v češtině a angličtině a shrnutí (summary) obsahu a přínosu nastudované publikace, včetně napojení knihy na vaši doktorskou práci.

Celkem máte k dispozici 6 konzultací, na kterých lze konzultovat obtížné pasáže z knihy, poradit se o terminologii, konzultovat formát a obsah shrnutí, atd. Na termínech konzultací se vždy domluvíte emailem s vyučujícím a můžete je čerpat dle potřeby do vykonání zkoušky DY01.

Požadavky k zápočtu DY02

K zápočtu DY02 odevzdáte v písemné elektronické formě na email vyučujícího:

1. shrnutí (summary) nastudované knihy v angličtině, ze kterého bude jasné napojení vaší doktorské práce na vybranou knihu. Rozsah 1 strana A4.

2. 10-20 klíčových slov/frází v češtině a angličtině, které budou vybrány z nastudované publikace, a budou mít návaznost na vaši doktorskou práci (podobně jako u odborného článku).

Texty prosím odevzdejte ve formální angličtině (nepoužívejte zkrácené tvary sloves, omezte použití frázových sloves, atd.) a používejte terminologii, která se užívá v nastudované publikaci.  Při vypracování úkolů používejte pouze kvalitní a osvědčené slovníky (technické, výkladové, synonym) – viz doporučená literatura.

Termín odevzdání psaných úloh: poslední/13. týden semestru.

Po ohodnocení vašeho shrnutí knihy a klíčových slov jej vložíte do e-learningového kurzu MOODLE a získáte zápočet. Vzhledem k tomu, že shrnutí a klíčová slova budete dále potřebovat při prezentování vaší doktorské práce u zkoušky DY01, doporučujeme oba úkoly poslat v předstihu a na konzultaci projít případné chyby a nesrovnalosti před finálním odevzdáním k zápočtu.

Termín uzavření hodnocení předmětu DY02: nejpozději do 30.6.

 

Doktorská zkouška DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium

Doktorská zkouška z cizího jazyka DY01 (8 kreditů) je povinná a dle směrnice děkana č.2/2011 je nutno ji vykonat do konce 3. semestru vašeho studia.

O termín zkoušky požádejte emailem vyučujícího, u kterého jste absolvoval/a konzultace DY02, nejpozději do konce května daného roku. Pokud by nebyl/a k zastižení, kontaktujte další vyučující dle aktuálního seznamu – viz tabulka níže. Zkoušku je nutno mít zapsánu v zápisovém listě studia.

Příprava na zkoušku spočívá ve zpracování nastudované slovní zásoby z vybrané odborné publikace a její využití při vypracování abstraktu a prezentace o vaší doktorské práci (na 10 minut), které lze využít pro konferenci Juniorstav nebo jinou odbornou konferenci.

Požadavky ke zkoušce DY01

Před zkouškou odevzdáte na email vyučujícímu:

 - shrnutí/abstrakt vaší dosavadní práce na disertačním tématu v angličtině, který bude obsahovat: (současný) název vaší doktorské práce v češtině a angličtině, jméno školitele, 5-10 klíčových slov, dále zaměření, cíle, metody, použitý materiál a průběh dosavadního výzkumu. Rozsah 1 strana A4.

Abstrakt odevzdejte nejpozději týden před zkouškou a využijte možnost konzultovat terminologii použitou v abstraktu a prezentaci disertačního tématu s vyučujícím.

Využijte vhodnou příležitost konzultovat a připravit v angličtině název a abstrakt vašeho článku na odbornou konferenci (JUNIORSTAV) nebo připravit prezentaci Vašeho článku na odbornou konferenci v zahraničí.

Průběh zkoušky DY01

Zkouška je ústní a musíte u ní prokázat, že dokážete v cizím jazyce představit svou doktorskou práci. Zkouška má tyto části:

  1. prezentace vaší doktorské práce/projektu v angličtině (záměr, cíle, zamýšlené výsledky – viz abstrakt), na 10 minut, před interaktivní tabulí (doporučujeme formát powerpoint či PDF)
  2. diskuze o vaší účasti na mezinárodních konferencích, vaše zkušenosti a plány, nebo/a příprava na zahraniční pobyt
  3. diskuze o přínosu nastudované odborné publikace k vaší doktorské práci (nové přístupy, metody, řešení…)

Celá zkouška trvá cca 40 min a klasifikuje se: prospěl - neprospěl.

Hodnocení zkoušky vám bude sděleno ihned a zkoušející hodnocení zapíše do intranetu, proto je nutné, abyste měli zkoušku DY01 zapsánu v zápisovém listě. O zkoušce bude vystaven protokol k archivaci na ústavu.

 

Doporučené studium cizích jazyků v DSP

V rámci doktorského studia máte k dispozici 3 semestry studia jazyků.

První budete čerpat na konzultace DY02, a zbylé dva můžete využít před i po vykonání doktorské zkoušky.

Doporučujeme dva volné semestry využít před zkouškou k procvičení odborného jazyka (terminologie a časté fráze v technickém textu) v kurzech BYA9 Odborná angličtina I. a navazujícím BYA10 Odborná angličtina II, nebo kurzu psaní odborných článků v předmětu BYA11 Academic writing.

Případně můžete rozvinout vaše konverzační dovednosti v kurzech vyšší úrovně BYA7, BYA8, BYA20, BYA21.

Semestry lze také čerpat na studium dalších jazyků z nabídky ústavu, např. BYN6 Odborná němčina nebo další jazyky – FJ, IJ, NJ, RJ, ŠJ vhodné pro studijní nebo pracovní pobyt v zahraničí.

 

Registrace studentů ke konzultační výuce DY02 a následně ke zkoušce DY01

Registrace studentů FAST probíhá zapsáním k rozvrhové jednotce DY02 v intranetu. Od akademického roku 2017/18 se studenti Fakulty stavební mohou hlásit ke všem vyučujícím, kteří mají volno u rozvrhové jednotky.

Vyučující jsou přednostně zaměřeni na tyto obory/specializace:

Mgr. Věra Batystová (batystova.v@fce.vutbr.cz) – Geodézie a kartografie a doktorandi FAVU

Mgr. et Bc. Lucie Jaďuďová - Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Mgr. Marian Nevrlý (nevrly.m@fce.vutbr.cz) – Konstrukce a dopravní stavby

Mgr. Daniel Rodriguez (rodriguez.d@fce.vutbr.cz) – Pozemní stavby

Mgr. Veronika Rodriguezová (rodriguezova.v@fce.vutbr.cz) – Vodní hospodářství a vodní stavby, Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Mgr. Lucie Strnadová (strnadova.l@fce.vutbr.cz) – Pozemní stavby a doktorandi ÚSI

Mgr. Jiří Šmalec (smalec.j@fce.vutbr.cz) – Pozemní stavby

Mgr. Jolana Tluková, Ph.D. (tlukova.j@fce.vutbr.cz) – Pozemní stavby a doktorandi z Fakulty Architektury

Mgr. Dana Vévodová (vevodova.d@fce.vutbr.cz) - Management stavebnictví

 

Pokud bude rozvrhová jednotka DY02 již naplněna, můžete se přihlásit k dalšímu vyučujícímu s volnou kapacitou.

 

Doporučená literatura

McCarty and O'Dell: Academic Vocabulary in Use, CUP 2012.

Štěpánek, L., De Haaf a kol.: Academic English/Akademická angličtina, Grada 2011.

University of Toronto Writing in Sciences Online Handbook

Oxford Learner's Dictionary of Academic English, OUP 2014.

Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms, OUP 2007.

Hanák, M. a kol.: Česko-anglický a anglicko-český architektonický a stavební slovník, Fraus 1998.

Online Stavební slovník v intranetu FAST (na záložce Účet, která se objeví ihned po příhlášení).

 

Garant konzultací DY02 a zkoušky DY01

 Mgr. Jolana Tluková Ph.D., garant, SPV FAST

 

Organizace studia jazyků pro doktorské studenty Fakulty architektury

Vážení studenti doktorského studia na Fakultě architektury,

od akademického roku 2017/18 jsou povinná výuka a zkouška z angličtiny nově zařazeny do 2. ročníku DSP.

Povinný předmět D04 Odborná a akademická angličtina bude probíhat po celý zimní semestr II. ročníku DSP (2 hodiny týdně po 13 týdnů).

 

Registrace

Proběhne na první hodině v pondělí 23.9.2019 v 18 hodin v učebně Z263.

Výuka

V předmětu se seznámíte se zásadami psaní odborného textu v angličtině, prohloubíte si znalosti odborného jazyka ve své specializaci a vyzkoušíte si prezentování odborného tématu v angličtině. Detaily harmonogramu a doporučenou literaturu najdete v kartě předmětu.

Požadavky ke zkoušce

Aktivní účast ve výuce. Před zkouškou odevzdáte shrnutí nastudované publikace a abstrakt vaší dosavadní práce na disertačním tématu v angličtině, který bude obsahovat: název vaší doktorské práce v češtině a angličtině, jméno školitele, zaměření, cíle, metody, použitý materiál a průběh dosavadního výzkumu a 5-10 klíčových slov v češtině a angličtině (Rozsah 1 strana A4).

Průběh zkoušky

Zkouška bude ústní a musíte u ní prokázat, že dokážete v cizím jazyce představit svou doktorskou práci a popsat svou účast na konferencích. Zkouška má tyto části:

  1. prezentace vaší doktorské práce/projektu v angličtině (záměr, cíle, zamýšlené výsledky – viz abstrakt), na 10 minut, před interaktivní tabulí (doporučujeme formát powerpoint či PDF)
  2. diskuze o vaší účasti na mezinárodních konferencích, vaše zkušenosti a plány, nebo/a příprava na zahraniční pobyt
  3. diskuze o přínosu nastudované odborné publikace k vaší doktorské práci (nové přístupy, metody, řešení…)

Doktorandi FA se ke zkoušce přihlašují buďto v hodině D04 nebo e-mailem vyučující na: tlukova.j@fce.vutbr.cz

 

Organizace studia jazyků pro doktorské studenty ÚSI a FAVU

Požadavky ke zkoušce z cizího jazyka v doktorském studiu se řídí příslušnou směrnicí dané fakulty.

Studenti se přihlašují e-mailem k vyučujícím:

doktorandi ÚSI k Mgr. Lucii Strnadové

doktorandi FAVU k Mgr. Věře Batystové,

Veškerá výuka probíhá na Ústavu společenských věd, budova Z, Žižkova 17.

 

Uznávání zkoušek

Vzhledem k tomu, že doktorská zkouška DY01 z jazyka je zaměřena na studium slovní zásoby vážící se k doktorské práci a následnou prezentaci této doktorské práce, nelze ji nahradit certifikátem ani jinou zkouškou z obecného jazyka.

V případě doktorské zkoušky z jazyka vykonané na jiné fakultě VUT nebo jiné univerzitě, se bude uznávání řídit Studijním a zkušebním řádem VUT (SZŘ 2017) a je nutno garanta zkoušky požádat emailem o konzultaci a předložit potvrzení o absolvování předmětu/zkoušky, o získaném počtu kreditů a klasifikaci, a dále úředně potvrzenou osnovu předmětu (viz článek 19 SZŘ, 2017).

Při posuzování žádosti bude zejména zohledněno, zda zkouška neproběhla před více než 4 lety (viz směrnice rektora č. 34/2005) a zda, či do jaké míry, se liší obsah (viz anotace a harmonogram) zkoušky předešlého a současného studia.

V případě opětovného nastoupení do doktorského studia na FAST (po přerušení studia) bude při posuzování žádosti zohledněno, zda zkouška neproběhla před více než 4 lety (viz směrnice rektora č. 2015) a zda od úspěšného ukončení zkoušky nedošlo k podstatným změnám v obsahu předmětu, tj. neměnila se anotace a harmonogram předmětu (viz Směrnice děkana č.7/2017, článek 4).

Věříme, že i pro studenty s pokročilou znalostí jazyka je vždy přínosné konzultovat odborné cizojazyčné termíny a užitečné vazby s lektorem jazyka a ujasnit si terminologii své specializace, a proto využijí tuto příležitost studia angličtiny k nácviku psaní a prezentování svého tématu doktorské práce pro zahraniční konference, plánovaný zahraniční pobyt či upevnění si svých znalostí a dovedností v angličtině.

 

V Brně 1.9.2019              Jolana Tluková

 

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.