Úvodní informace

 

Obecná charakteristika studia

 

Studium je třísemestrální. Začíná v letním semestru (únor 2020) a končí závěrečnou zkouškou před komisí (červen 2021). Součástí závěrečné zkoušky je obhajoba závěrečné práce, zkouška z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání (doplňujícího pedagogického studia) se vydává po splnění všech předepsaných studijních povinností a po úspěšném složení závěrečné zkoušky.

Studium se řídí směrnicemi pro celoživotní vzdělávání na Fakultě stavební VUT v Brně. Studium je placené. Celkový rozsah: 240h. Na úhradu nákladů studia platí každý posluchač 13 500 Kč (vč. DPH). O konkrétním způsobu platby, resp. rozložení platby budou studenti informováni u zápisu. Je však zapotřebí počítat s tím, že budou stanoveny pevné termíny platby, které je nutné dodržet.

Studium bude otevřeno, přihlásí-li se minimálně 20 zájemců.

V případě jakýchkoliv dotazů k organizaci a průběhu studia kontaktujte garanta.

 

Přihlášení ke studiu - Termín prodloužen!

 

Přihlášky na Doplňující pedagogické studium je nutno odevzdat nejpozději do 29. 1. 2020 na Ústav společenských věd FAST VUT v Brně, Žižkova 17 osobně buď:

garantovi studia dr. Jaroslavu Lindrovi (místnost Z144) v úředních hodinách

nebo

na podatelnu FAST, Brno, Veveří 331/95 v obálce s adresou a označením ústavu každý pracovní den 8-14 h

nebo

na korespondenční adresu:

 

Fakulta stavební VUT v Brně,

Ústav společenských věd

sekretariát

Veveří 331/95

602 00 Brno

 

a to na formuláři, který je k dispozici zde nebo na nástěnce DPS studia na Ústavu společenských věd FAST, Žižkova 17 (vedle místnosti Z146).

 

Formulář musí být doplněn dvěma profesionálními fotografiemi (od fotografa shodnými s formátem na občanský průkaz), životopisem s uvedením odborné, příp. pedagogické praxe a kopií diplomu (nemusí být úředně ověřena), u studentů VŠ či absolventů SŠ kopií maturitního vysvědčení (nemusí být úředně ověřena).

 

Organizační informace

 

Konzultace (přednášky/cvičení) probíhají podle harmonogramu vždy jednou týdně v pátek 8.00–15.30 h (viz rozvrh). Konkrétní rozvrh bude upřesněn vždy na počátku semestru. Součástí studia je též absolvování povinné pedagogické praxe na SŠ.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.