AZ002 Sociologie

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=AZ002

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinný pro studenty 4. ročníku oboru Architektura pozemních staveb.

Orientace v problematice sociologie společnosti a sociálních skupin, analýza společenských vztahů, procesů ve společnosti a společenského vývoje. Pochopení styčných bodů mezi sociologií, architekturou a technikou. Poznání společenské struktury na úrovni celé společnosti, organizace, firmy a jednotlivce.

Aplikace sociologie v budoucím zaměstnání absolventů ve stavebních firmách, v architektonických pracovištích a technické praxi. Znalost základních sociologických principů, směrů a paradigmat. Souvislosti sociologie a architektury, zhodnocení významu sociologických pohledů na stav a vývoj společnosti. Ocenění významu a smyslu sociologických průzkumů pro poznání reality kolem nás.

Snahou je získat dovednost nového přemýšlení o společenských jevech v souvislosti s firemním i osobním životem. Poznání principů moderního uvažování o společenských jevech. Zasazení sociologie do kontextu sepětí architektury a kultury. Využití sociologie v technické a inženýrské praxi, ve firemním, pracovním i osobním životě.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Úvod do sociologie. Význam sociologie. Předmět a metodologie obecné a aplikované sociologie.
 2. Společnost, sociální skupiny, sociometrie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta.
 3. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata – přehled, význam, poslání a využití.
 4. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Inspirace pro současnost.
 5. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí, sociální kontrola.
 6. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie. Konzervativismus, racionalismus a liberalismus.
 7. Komplementární přístup k výkladu sociálních jevů ve společnosti. Sociální struktura společnosti. Demografický vývoj.
 8. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus prostředí. Fenomén sousedství.
 9. Uniformita a rozmanitost. Sociální stratifikace a prostor. Sociologie rodiny, význam rodiny. Rodina a bydlení.
 10. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
 11. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Architektonický determinismus. Urbanizace ve vývoji.
 12. Sociologický výzkum v architektuře. Prognózy bydlení. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
 13. Účast uživatelů v architektonickém procesu projektování, rozvojové programy. Sociální aspekty v architektuře.

 

 Požadavky k zápočtu

 

 • Aktivní přednesení prezentace na zvolené téma z oblasti obecné sociologie nebo sociologie aplikované na oblast aplikace sociologie ve stavební a architektonické praxi. Přehled témat najdete zde.
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech a problémech sociologie probíraných v teoretické části výkladu.

 

Studijní materiály 

 

 • Výklad na přednáškách.

 

Literatura 

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je výklad na přednáškách (viz výše).

 

KELLER, J. Úvod do sociologie, Praha: SLON, 1995.

GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999.

PETRUSEK, M., MILTOVÁ, A., VODÁKOVÁ, A. a kol. Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: SLON, 1996.

SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: PC-DIR, 1997

GIDDENS, A. Sociology. Blackwell, Polity Press, 1997.

GIDDENS, A. The constituion of society. Cambridge, Polity Press, 1984.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2002.

KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. Brno: CERM, 1998.

MUSIL, J: Sociologie pro architekty a urbanisty. ČVUT Praha, 1982.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.