BZ001 Stavební právo (V, E)

 

Garant předmětu: Mgr. Martina Hortová

kanc. Z158, hortova.m@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7692

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=BZ001

 

Základní informace

 

Předmět je koncipován jako povinný. Je určen studentům 4. ročníku všech bakalářských studijních programů.

Posláním předmětu je seznámení se základními právními pojmy a se systémem právních norem v České republice. Studenti získají orientaci zejména ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Budou též obeznámeni s problematikou podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví, závazkovými vztahy a základy pracovního práva.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy. Právní řád České republiky. Evropská legislativa.
 2. Územní plánování, nástroje územního plánování.
 3. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.
 4. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení. Autorizovaný inspektor.
 5. Provádění staveb. Užívání a odstraňování staveb. Energetická náročnost budov.
 6. Vybrané činnosti ve výstavbě. Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 7. Správní delikty. Vyvlastnění.
 8. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
 9. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 10. Odpadové hospodářství, nakládání s odpady.
 11. Ochrana ovzduší. Ochrana zemědělského půdního fondu.
 12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.
 13. Obchodní korporace, jejich základní znaky, postavení společníků. Podnikání na základě živnostenského zákona.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • vypracování písemné práce na zadané téma,
 • úspěšné zvládnutí písemného testu.

 

Studijní materiály

 

 • výklad na přednáškách
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.