GZ02 Základy práva

 

Garant předmětu: Mgr. Martina Hortová

kanc. Z158, hortova.m@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7692

 

Základní informace

 

Předmět je koncipován jako povinný. Je určen studentům 1. ročníku bakalářského studijního programu oboru Geodézie a kartografie.

Posláním předmětu je seznámit studenty se základními právními pojmy, úpravou základních lidských práv a svobod, Ústavou ČR. Studenti budou též obeznámeni s problematikou podnikání fyzických a právnických osob, závazkovými vztahy a základy pracovního práva.

 

Harmonogram předmětu

 

1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.

2. Právní řád České republiky, přehled oborů, které tvoří systém práva ČR a jeho návaznost v rámci "Evropského práva".

3. Nejvyšší právní normy našeho státu, Ústava České republiky.

4. Rozdělení moci ve státě, moc zákonodárná.

5. Moc výkonná.

6. Moc soudní.

7. Listina základních práv a svobod.

8. Úprava základních lidských práv, politická práva, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva.

9. Přehled všech možností a způsobů podnikání v ČR.

10. Podnikání fyzických a právnických osob.

11. Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.

12. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.

13. Správní delikty.

 

 Požadavky ke zkoušce

 

  • vypracování písemné práce na zadané téma,
  • úspěšné zvládnutí písemného testu,
  • úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky.

 

Studijní materiály

 

  • výklad na přednáškách
  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  • Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.