GZ53 Komunikace a rétorika

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=GZ53

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 3. ročníku bakalářského studia oborů Geodézie a kartografie.

Posláním předmětu je uvést studenta do poznání vlastní osobnosti, temperamentu a charakteru s ohledem na poodhalení osobitého vlastního komunikačního stylu v mezilidském kontaktu.

Dále je možné získat přehled rétoriky a základních principů sociální komunikace. Kurz učí dovednosti zvládnutí přípravy obsahu a formy promluvy. Nabízí také praktické ověření získaných poznatků a zkušeností formou vlastních řečnických výstupů.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Psychologie, sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
 2. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
 3. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt.
 4. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
 5. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení, problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení.
 6. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status.
 7. Teorie komunikace. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti.
 8. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
 9. Komunikace a rétorika v současnosti, jejich využití v praxi. Dikce neboli mluva. Respirace, fonace a artikulace.
 10. Příprava obsahu a formy mluveného projevu a zásady komunikace mezi lidmi. Jazykové a stylistické prostředky. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka.
 11. Členění výstavby řečnického projevu. Jednotlivé typy veřejných,jak monologických, tak dialogických projevů.
 12. Praktická část výuky. V praktické části výuky si studenti ověří získané znalosti a dovednosti testem rétorické sebereflexe, formou veřejných      a řečnických projevů s vlastní sebereflexí.
 13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • 40%ní účast ve výuce, zejména v částech praktického komunikačního výcviku;
 • zpracování prezentace na zvolené téma z oblasti teorie komunikace;
 • absolvování dvou veřejných výstupů na zadané téma;
 • úspěšné zvládnutí zápočtové písemky z teoretické části učiva. 

Harmonogram prezentací a veřejných výstupů najdete zde.

 

Studijní materiály

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je výklad na přednáškách s důrazem na vlastní reflexi poznaného.

 

Kohout, J. Rétorika umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 2001.

Harvey, Ch. Jak vystupovat na veřejnosti a získat důvěru posluchačů. Praha: Management Press, 2000.

Ehrenborg, J. a kol. Přesvědčivé vystupování. Praha: Management Press, 2000.

King, L. Nebojte se mluvit. Praha: Ivo Železný, 1999.

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.