GZ51 Psychologie

 

 

Garant předmětu: Mgr. Katarína Šafárová

kanc. Z 146, safarova.k@fce.vutbr.cz, + 420 5 4114 7696

 

 

 Základní informace o předmětu

 

Jde o povinně volitelný předmět pro studenty 3. ročníku  bakalářského studijního  programu  oboru Geodézie a kartografie, je vyučován v zimním semestru a ukončen zápočtem, rozsah výuky – 2 hodiny přednášek za týden.  Výuku předmětu zabezpečuje Ústav společenských věd. Cílem předmětu je naučit studenty základní orientaci v psychologii a  získat schopnosti aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

 

     Harmonogram předmětu:

 

 1. Místo psychologie v životě jednotlivce.
 2. Členění psychologie
 3. Osobnost, obecné otázky a struktura.
 4. Typy osobnosti, rysy osobnosti.
 5. Temperament, charakter.
 6. Způsoby poznávání osobnosti v psychologii
 7. Vývojová psychologie.
 8. Formování osobnosti a stres
 9. Učení, jeho významy a druhy
 10. Obecné zákony učení
 11. Výchova a sebevýchova
 12. Sociální vztahy ve skupinách.
 13. Orientace ve světě a společnosti

 

 Doporučená literatura

 

 

ATKINSON, R.C., a kol.: Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. 752 s.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s.

ERIKSON, E. H.: Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. 387 s.

FRANK, M.: Co je neostrukturalismus. Praha: Pastelka, 2000. 434 s.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2005. 776 s.

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,

1998. 181 s.

KOHOUTEK, R.: Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 263 s.

KRATOCHVÍL, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995. 200 s.

LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. 366 s.

LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. 1. vyd. Brno: URS, 2000. 157 s. 

MÍČEK, L.: Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

MÍČEK, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie. Praha: Akademia, 2004. ISBN 9788020014993.

ŘÍČAN, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004. 390 s.

SMÉKAL, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principál, 2002. 517 s.

ŠTĚPANÍK, J.,  KOHOUTEK, R. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Brno: CERM, 2000. 223  s.

VONDRÁČEK, V., HOLUB, F.: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha: Columbus, 1993. 324 s.

 

Libovolná psychologická literatura

Libovolné internetové zdroje


 

POZOR! Literaturu je nutné citovat dle citačního manuálu ISO 690

 

Požadavky k zápočtu

 

Zápočet je udělen na základě:

 • testu,
 • odevzdané seminární práce nebo aktivity v průběhu semestru.

 

Studijní materiály

 

 • výklad na přednáškách
 • průběžné materiály doplňující teoretický výklad na stránkách MoodleFCE předmět GZ51 Psychologie
 •  GZ51_Psychologie

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.