BZ003 Sociální komunikace

 

Garant předmětu:

RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, + 420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=BZ003

 

 

Základní informace

 

Jde o povinný předmět pro studenty 4. ročníku  bakalářského studijního programu s prezenční formou studia, je vyučován v zimním semestru a ukončen zápočtem, rozsah výuky – 1 hodina přednášek a 1 hodina cvičení za týden.  Výuku předmětu zabezpečuje Ústav společenských věd. 

Cílem předmětu je teoretické seznámení s aplikovanou psychologií, sociologií a teorií komunikace, Zhodnocení přínosu společenskovědního bádání pro oblast komunikace a řízení. A dále naučit studenty základní orientaci v psychologii a  získat schopnosti aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Úvod do studia společenských věd. Přínos předmětu Sociální komunikace pro studenta FAST. Seznámení. Informace o Moodlu. Aktivita.
 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
 4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti. Inteligence a intelekt.
 5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
 6. Učení, sociální učení jeho význam a druhy. Obecné zákony učení. problémy učení v praxi i v životě. Styly sociálního učení.
 7. Stres a metody jeho zvládání. Duševní hygiena. přizpůsobovací mechanizmy.
 8. Základní paradigmata sociologického myšlení. Sociologické pojmy. Společnost, organizace, skupina, kultura, sociální status.
 9. Teorie komunikace. Aplikace na společnost, jednotlivce a budoucí životní dráhu.
 10. Sociální struktura, sociální kontrola, socializace jednotlivce. Komunikace. Problém přežití ve společnosti.
 11. Volba povolání jako životní sociální a komunikační problém. Výklad a interpretace sociálních jevů v profesním a osobním životě jednotlivce.
 12. Rétorika a komunikace. Kvalita projevu. Zásady správného gramatického a rétorického projevu na veřejnosti.
 13. Rozbor nejčastějších chyb v komunikaci na veřejnosti.

 

Literatura

 

ATKINSON, R.C., a kol. Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. 752 s.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s.

ERIKSON, E. H. Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. 387 s.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2005. 776 s.

HEWSTON, M. Sociální psychologie: moderní učebnice sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. 769 s.

KOHOUTEK, R. Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 181 s.

KOHOUTEK, R. Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 263 s.

KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995. 200 s.

LILIENFIELD, S. C., LYNN, S. J., RUSCIO, R., BEYERSTEIN, B. L. 50 největších mýtů populární psychologie. Praha: Universum, 2011. 352 s.

LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. 1. vyd. Brno: URS, 2000. 157 s. 

MÍČEK, L. Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

MÍČEK, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

PRAŠKO, J. Poruchy osobnosti.. Praha: Portál, 2009. 359 s.

PRAŠKO, J. Sociální fobie: jak překonat nadměrný stud.. Praha: Portál, 2012. 132 s.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004. 390 s.

SLEZÁŠKOVÁ, A. Průvodce pozitivní psychologí: nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha: Grada, 2012. 304 s.

SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principál, 2002. 517 s.

ŠTĚPANÍK, J.,  KOHOUTEK, R. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Brno: CERM, 2000. 223  s.

VONDRÁČEK, V.,  HOLUB, F. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. 1. vyd. Praha: Columbus, 1993. 324  s.

 

Libovolná psychologická literatura

Libovolné internetové zdroje

POZOR! Literaturu je nutné citovat dle citačního manuálu ČSN ISO 690

 

Požadavky k zápočtu

 

 • 80%-ní účast ve cvičeních, tj. max. 1 absence;
 • písemně vypracovaný referát na zvolené téma v rozsahu min. 2-3 strany A4. Přehled témat najdete zde.
 • aktivně přednesený výtah referátu cca 5-10 minut projevu;

 

Studijní materiály

 

 • výklad na přednáškách
 • průběžné materiály doplňující teoretický výklad na stránkách MoodleFCE předmět BZ03 Sociální komunikace

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.