BZ01 Stavební právo

 

Garant předmětu: Mgr. Martina Hortová

kanc. Z 158, hortova.m@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7692

 

 

Základní informace

Předmět je koncipován jako povinný. Je určen studentům 4. ročníku všech bakalářských studijních programů.

Posláním předmětu je seznámení se základními právními pojmy a se systémem právních norem v České republice. Studenti získají orientaci zejména ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Budou též obeznámeni s problematikou podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví, závazkovými vztahy a základy pracovního práva. 

Harmonogram předmětu

 

DATUM TYP KONZULTACE UČEBNA
13. 2. 2015 povinné soustředění C339
  povinná   
  povinná   

 

Harmonogram předmětu

 1. Základní pojmy a systém práva českého státu, jeho postavení ve světovém kontextu, jako součást „Evropského práva“, základní pracovně právní vztahy ve stavebnictví, náležitosti pracovní smlouvy.
 2. Územní plánování, územní řízení. Stavební řízení. Přestupky a jiné správní delikty ve stavebnictví.
 3. Vyvlastnění, podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • vypracování písemné práce na zadané téma,
 • úspěšné zvládnutí písemného testu.

 

Studijní materiály

 

 • výklad na přednáškách
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.