CZ052 Etika v podnikání

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

Vyučující: Ing. et Ing. Barbara Andrlová

kanc. Z 265, andrlova.b@fce.vutbr.cz, + 420 5 4114 7670

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ052

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit si jej mohou studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Pozemní stavby a 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management stavebnictví a Městské inženýrství.

Posláním předmětu je seznámit studenty s „měkkým managementem“ zacíleným na oblast etiky v podnikání.

V průběhu výuky bude studentům zprostředkován výklad o historickém vývoji etiky, vymezení etiky a morálky, budou naznačeny vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, dále implementace etiky do firemní strategie, etika ve firemní kultuře, poznání o etickém kodexu a zásadách eticky orientovaného managementu. 

 

Harmonogram předmětu

 

Výuka probíhá v zimním semestru. Je plánováno jedno povinné soustředění a dvě nepovinné konzultace.

K účasti na nepovinné konzultaci je třeba se přihlásit v intranetu FAST ve vypsaném termínu označeném jako "speciální konzultace".

 

DATUM a ČAS TYP KONZULTACE UČEBNA
14. 9. 2018, 13-13.50 povinné soustředění D205
12. 10. 2018, 13-13.50 speciální konzultace - doporučená (společná pro všechny studenty KS)
- přednáška a konzultace k sem. pracím (*)
D205
9. 11. 2018, 12-12.50 speciální konzultace - nepovinná
- diskuse pro zájemce nad tématy předmětu, praktickými otázkami; zpětná vazba k sem.pracím
D205
9. 11. 2018, 13-13.50 zápočet (společné pro všechny studenty KS)
- přednáška a zápočtová písemka
Podmínkou zápočtu je odevzdaná a akceptovaná sem.práce.(*)
D205
náhradní termín zápočtu může být domluven 12. 10. nebo e-mailem s vyučující  

(*) odevzdání seminárních prací průběžně do 31. 10. 2018 v tištěné podobě nebo e-mailem. V případě potřeby je možno se dostavit na individuální konzultaci k obsahu seminární práce v pátky 5.10. a 12.10. v čase 11-12h nebo po předchozí e-mailové domluvě jindy.

Témata předmětu:

  1. Úvod do etiky, vývoj etiky ve filozofii, přehled. Odkaz etiky současnému světu. Koncepce etiky - tradiční a moderní pojetí. Proměny vztahu etiky a podnikání.
  2. Směry v etice: Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, neoliberalismus. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Firemní kultura a identita, smysl etiky. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení. Etická komunikace. Modely rozhodování. Vyjednávání. Etický kodex a kodex manažera.
  3. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Morální vývoj jednotlivce a firmy. Manažer a etika - perspektivy, proměny. Firemní strategie a etika, etika jako strategie? Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti. Společenská etiketa.

 

Požadavky k zápočtu

 

  • Vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti etiky aplikované na oblast pracovního, firemního, studijního či osobního života. Přehled vhodných témat (společně s doprovodnými informacemi) najdete  zde  + vzor  úvodní strany (tiráž) .
  • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech etiky.

 

Studijní materiály

 

  • Elektronický studijní text LINDR, J. CZ52 Etika v podnikání v modulech M01 Úvod  do etiky, M02 Etická firemní strategie, M03 Implementace etiky dostupný v databázi studijních opor intranetu FAST.

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je studijní materiál (viz výše).

 

ARZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1998.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2002.

RIEGEL, K. Etika a psychologie v podnikání. Praha, Karolinum, 2006.

KÁRNÍKOVÁ, E. Etika v podnikání a řídící práci. Praha, VŠE, 1997.

KOHOUTEK,R., ŠTĚPANÍK,J. Psychologie práce a řízení. Brno: CERM, 1999.

BRÁZDOVÁ, D. Zásady společenského chování. Praha: ROAD, 1991

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.