CZ052 Etika v podnikání

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ052

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Pozemní stavby a 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Management stavebnictví.

Posláním předmětu je seznámit studenty s „měkkým managementem“ zacíleným na dosud podceňovanou a neznámou oblast etiky v podnikání.

V průběhu výuky bude studentům zprostředkován výklad o historickém vývoji etiky, vymezení etiky a morálky, budou naznačeny vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, dále implementace etiky do firemní strategie, etika ve firemní kultuře, poznání o etickém kodexu a zásadách eticky orientovaného managementu. 

 

Harmonogram předmětu

 

Výuka probíhá v zimním semestru 2017/18. Je plánováno jedno povinné soustředění a dvě nepovinné konzultace. K účasti na konzultaci je třeba se přihlásit v intranetu FAST ve vypsaném termínu označeném jako "speciální konzultace".

 

DATUM a ČAS TYP KONZULTACE UČEBNA
15. 9. 2017, 13-13.50h povinné soustředění D205
13. 10. 2017, 12-12,50h nepovinná C435
10. 11. 2017, 12-12.50h nepovinná C435
     

 

  1. Úvod do etiky, vývoj etiky ve filozofii, přehled. Odkaz etiky současnému světu.
  2. Koncepce etiky - tradiční a moderní pojetí. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. Firemní kultura a identita, smysl etiky. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení.
  3. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikání. Směry v etice: Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, neoliberalismus. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Morální vývoj jednotlivce a firmy. Manažer a etika - perspektivy, proměny. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.

 

Požadavky k zápočtu

 

  • Vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti etiky aplikované na oblast pracovního, firemního, studijního a osobního života. Přehled vhodných témat  (společně s doprovodnými informacemi) najdete zde.
  • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech etiky.

 

Studijní materiály

 

  • Elektronický studijní text LINDR, J. CZ52 Etika v podnikání v modulech M01 Úvod  do etiky, M02 Etická firemní strategie, M03 Implementace etiky dostupný v databázi studijních opor intranetu FAST.

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je studijní materiál (viz výše).

 

ARZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1998.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2002.

RIEGEL, K. Etika a psychologie v podnikání. Praha, Karolinum, 2006.

KÁRNÍKOVÁ, E. Etika v podnikání a řídící práci. Praha, VŠE, 1997.

KOHOUTEK,R., ŠTĚPANÍK,J. Psychologie práce a řízení. Brno: CERM, 1999.

BRÁZDOVÁ, D. Zásady společenského chování. Praha: ROAD, 1991

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2018 Všechna práva vyhrazena.