GZ51 Psychologie

 

Garant předmětu: Mgr. Katarína Šafárová

kanc. Z 162, safarova.k@fce.vutbr.cz, + 420 5 4114 7696

 

 Základní informace

 

Jde o povinně volitelný předmět pro studenty 3. ročníku  bakalářského studijního programu  s kombinovanou formou studia oboru Geodézie a kartografie. Je vyučován v zimním semestru a ukončen zápočtem.

Předmět je vyučován 3 krát za semestr během pátku a soboty, vždy 4 vyučovací hodiny.  Výuku předmětu zabezpečuje Ústav společenských věd. Cílem předmětu je naučit studenty základní orientaci v psychologii a získat schopnosti aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. 

 

Harmonogram předmětu

 

DATUM TYP KONZULTACE UČEBNA
     
     
     
     

 

  1. Místo psychologie v životě jednotlivce. Paradigmatický prostor psychologie. Psychologický pohled na jevy kolem nás. Duše. Historické a současné modely duše. Tělo, pudy, paměť, emoce a kognitivní funkce. Model jeskyně. Členění psychologie. Povaha emocí. Dynamika a fyziologický základ emocí. Formování osobnosti a stres. Dopad emocí na lidské zdraví.
  2. Psychologie osobnosti. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle různých autorů. Biologické a sociální determinanty osobnosti. Osobnost a člověk, osobnost a duše. Struktura osobnosti. Temperament a charakter osobnosti. Typy a rysy osobnosti – psychopatologie osobnosti.
  3. Vývojová psychologie I. Vývoj lidského vědomí. Problematika rozdílnosti „paradigmat“ jednotlivých fází lidského vývoje – Eriksonovy fáze vývoje. Nevědomí a projevy nevědomí.
  4. Učení a paměť – jejich druhy a významy. Jak zlepšit vlastní učení a paměť. Obecné zákony učení. Sociální vztahy ve skupinách jakožto komplementy vztahů vnitřních komplexů. Dynamika nevědomí. Výchova a sebevýchova – péče o duši. Tradiční i moderní postupy.

 

Literatura

 

ATKINSON, R.C., a kol.: Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. 752 s.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s.

ERIKSON, E. H.: Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. 387 s.

FRANK, M.: Co je neostrukturalismus. Praha: Pastelka, 2000. 434 s.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2005. 776 s.

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,

1998. 181 s.

KOHOUTEK, R.: Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 263 s.

KRATOCHVÍL, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995. 200 s.

LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. 366 s.

LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. 1. vyd. Brno: URS, 2000. 157 s. 

MÍČEK, L.: Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

MÍČEK, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

ŘÍČAN, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004. 390 s.

SMÉKAL, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principál, 2002. 517 s.

ŠTĚPANÍK, J.,  KOHOUTEK, R. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Brno: CERM, 2000. 223  s.

VONDRÁČEK, V., HOLUB, F.: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Praha: Columbus, 1993. 324 s.

 

Libovolná psychologická literatura

Libovolné internetové zdroje

 

POZOR! Literaturu je nutné citovat dle citačního manuálu ISO 690

 

 

Požadavky k zápočtu

 

  • Povinné absolvování zápočtového testu.

 

 

Studijní materiály

 

  • výklad na přednáškách
  • průběžné materiály doplňující teoretický výklad na stránkách MoodleFCE předmět GZ51 Psychologie
  • GZ51 Psychologie

 

 

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.