Navazující Magisterské studium

 

  • Cílem nabízených předmětů v rámci magisterského prezenčního studia na FAST je prohloubení linie všeobecného vzdělávání a humanizace technického studia v podobě aplikovaných společenskovědních disciplin do technické a stavařské praxe.
  • V rámci povinně volitelných předmětů na všech oborech studia lze vybírat z bohaté nabídky předmětů z oblasti filozofie, historie, psychologie, sociologie, etiky aj. dle individuálního zájmu studentů. K dispozici jsou pro studenty oborů S, E, V, M, G a K předměty: CZ052 Etika v podnikání, CZ054 Inženýrská pedagogika, CZ056 Psychologie ve firemní praxi a CZ057 Prezentační dovednosti.
  • Pro studenty oboru A je zařazen ještě povinný předmět TY02 Právo pro architekty a TY01 Sociální komnunikace a dále skupina povinně volitelných předmětů TY51Historie a filozofie techniky, TY52 Inženýrská pedagogika a TY53 Etika v podnikání.
  • U oboru W je větší důraz kladen na předmět XZ057 Prezentační dovednosti, ve kterém se studenti blíže seznámí zejména s teorií dobře zvládnuté a působivé přezentace.
  • O uboru G je navíc nabízen předmět HZ52 Stavební právo (G) rozšiřující povinné penzum znalostí stavebního práva z bakalářského studia.
  • Předpokladem k úspěšnému zvládnutí je schopnost aplikace poznatků z obecných společenských věd získaných v bakalářském stupni studia na problémy technické praxe, zejména s ohledem na budoucí profesní orientaci v nejrůznějších oblastech technického života, managementu řízení firem, státní správě i v soukromém podnikání.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.