CZ057 Prezentační dovednosti

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ057

 

Základní informace  

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oborů Materiálové inženýrství, Vodní hospodářství a vodní stavby, Konstrukce a dopravní stavby a 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Pozemní stavby.

Předmět zajišťuje praktické osvojení prezentačních dovedností. Studenti se teoreticky seznámí s komplexní přípravou na prezentaci a v rámci cvičení prezentují odborné téma ze stavebně-inženýrského oboru. Studentům je poskytnuta skupinová i individuální zpětná vazba, na jejímž základě studenti dále zvyšují efektivnost svých prezentací pro odbornou i laickou veřejnost.

Prakticky si ukážeme, jak strukturovat obsah našeho projevu s ohledem na důležité faktory, které ovlivňují vnímání řečníka - křivka pozornosti posluchačů a formy neverbální komunikace.

 

Harmonogram předmětu

 

Pro studenty, kteří mají 13titýdenní letní semestr v 1. ročníku NMgr. studia:

 

Přednášky:

 1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace.
 2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky.
 3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
 4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
 5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace.
 6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
 7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
 8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.
 9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
 10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací.
 11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
 12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině.
 13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

 

Cvičení:

 1. Úvod do předmětu. Základní popis přípravy prezentace. Zásady poskytování zpětné vazby.
 2. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 3. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 4. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 5. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 6. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 7. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 8. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 9. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 10. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 11. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 12. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 13. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. Shrnutí semestrální práce student a aplikovatelnosti pro obor.

 

Pro studenty, kteří mají 8mitýdenní zimní semestr ve 2. ročníku NMgr. studia:

 

Přednášky:

 1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené prezentace. Kritéria posuzování prezentací.
 2. Tréma a relaxační techniky. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
 3. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
 4. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
 5. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
 6. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
 7. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
 8. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

 

Cvičení:

 1. Úvod do předmětu. Základní popis přípravy prezentace. Zásady poskytování zpětné vazby.
 2. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 3. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 4. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 5. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 6. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 7. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba.
 8. Praktická část výuky. Individuální vystoupení a zpětná vazba. Shrnutí semestrální práce student a aplikovatelnosti pro obor.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • Aktivní účast na cvičeních,
 • samostatně přednesená prezentace na vybrané téma před skupinou, časový harmonogram prezentací najdete zde.
 • znalost principů tvorby dobrého mluveného projevu a dobré vizuální prezentace.

 

Studijní materiály

 

 • Výklad na přednáškách.
 • Doplňující materiály (pracovní listy, hodnotící protokoly, zpětnovazební hodnocení aj.) ve cvičeních.

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je výklad na přednáškách a aktivní plnění povinností ve cvičeních.

 

KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Brno: CERM, 1998.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada, 2003.

KLARER, Mário. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha, Grada, 2007.

HUGHES, John a Andrew MALLET. Successful Presentations Student's Book with DVD Pack. Oxford, Oxford University Press, 2012.

VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.