CZ53 Historie a filozofie techniky

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

 kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ53

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 2. ročníku navazujícího magisterského programu oboru Geodézie a kartografie.

Posláním předmětu je prohloubení a zlepšení orientace v dějinách vývoje lidstva, společnosti, vědy a techniky a konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje společenského a vědeckotechnického světa s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
 2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie.
 3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Sv. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
 4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský, Descartes jako představitelé renesanční filozofie.
 5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie – Voltaire a Rousseau.
 6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu.
 7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
 8. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
 9. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
 10. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.

 

Literatura

 

EFMERTOVÁ, M.: Historie vědy a techniky, Praha: CEFRES, 2002

DEMJANČUK, N.: Filozofie a vědecké myšlení, ZU Plzeň (skriptum), 2002

SOLOMON, R. C.: A short history of philosophy, New York: Oxford University Press, 1996

SARTON, G.: A History of Science, Cambridge: Harward University Press, 1992O

DEHNAL, I.: Úvod do filozofie člověka, Brno: CERM, 2001

JANOUŠEK, I.: Věda, technika a kultura, Praha: NTM, 2002

STÖRIG, H. J.: Malé dějiny filozofie, Praha: ZVON, 1995

 

Požadavky k zápočtu

 

 • Vypracování seminární práce nebo aktivní přednesení prezentace na zvolené téma z oblasti historie vědy a techniky. Časový a jmenný harmonogram prezentací je uveden zde.
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech filozofie a historie.

 

Studijní materiály

 

Výklad na přednáškách

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.