CZ056 Psychologie VE FIREMNÍ PRAXI

 

 

Garant předmětu: Mgr. Katarína Šafárová

kanc. Z 162, safarova.k@fce.vutbr.cz, + 420 5 4114 7696

 

 

Základní informace

 

Orientace v mezilidských situacích ve firemní praxi, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Schopnost účelně se emočně i myšlenkově regulovat ve směru svého kariérního růstu i výkonnosti pro firmu. Schopnost nahlížet na lidské vztahy, na skupinové procesy, na vlastní komunikační styl a aktivně je přetvářet pro potřebu firmy.

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ056

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost.
 2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
 3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
 4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
 5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
 6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
 7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
 8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
 9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
 10. Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
 11. Time - management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
 12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
 13. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.

 

Literatura

 

ATKINSON, R.C., a kol.: Psychologie. Praha: Victoria publishing, 1995. 752 s.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. 2. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s.

ERIKSON, E. H.: Dětství a společnost. Praha: Argo, 2002. 387 s.

FRANK, M.: Co je neostrukturalismus. Praha: Pastelka, 2000. 434 s.

HARTL, P., HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2005. 776 s.

KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM,

1998. 181 s.

KOHOUTEK, R.: Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 263 s.

KRATOCHVÍL, Z.: Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann a synové, 1995. 200 s.

LÉVI-STRAUSS, C.: Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin, 1996. 366 s.

LINKESCHOVÁ, D., DOHNAL, R. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. 1. vyd. Brno: URS, 2000. 157 s. 

MÍČEK, L.: Duševní hygiena. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.

MÍČEK, L.: Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976.

ŘÍČAN, P.: Cesta životem. Praha: Portál, 2004. 390 s.

SMÉKAL, V.: Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principál, 2002. 517 s.

ŠTĚPANÍK, J.,  KOHOUTEK, R. Psychologie práce a řízení. 1. vyd. Brno: CERM, 2000. 223  s.

VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonost a prosperita. 2. akt. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-274-1.

 

Libovolná psychologická literatura

Libovolné internetové zdroje

POZOR! Literaturu je nutné citovat dle citačního manuálu ISO 690

 

Požadavky k zápočtu

 

  

Studijní materiály

 

 • v Moodle3.x

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.