CZ052 Etika v podnikání

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.

kanc. Z144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

Vyučující: Ing. et Ing. Barbara Andrlová

kanc. Z265,  andrlova.b@fce.vutbr.cz , + 420 5 4114 7670

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ052

 

Základní informace  

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit si jej mohou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oborů Konstrukce a dopravní stavby, Management stavebnictví a Městské inženýrství a 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Pozemní stavby v prezenční a kombinované formě studia.

Posláním předmětu je seznámit studenty s „měkkým managementem“ zacíleným na oblast etiky v podnikání.

V průběhu výuky bude studentům zprostředkován výklad o historickém vývoji etiky, vymezení etiky a morálky, budou naznačeny vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, dále implementace etiky do firemní strategie, etika ve firemní kultuře, poznání o etickém kodexu a zásadách eticky orientovaného managementu.  

 

Harmonogram předmětu

 

Pro studenty, kteří mají 13 týdnů výuky v letním semestru 1. ročníku NSP:

 1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka.
 2. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika.
 3. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost.
 4. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry.
 5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus.
 6. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces.
 7. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti.
 8. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
 9. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations.
 10. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem.
 11. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
 12. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení.
 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

 

Pro studenty, kteří mají 8 týdnů výuky v zimním semestru 2. ročníku NSP:

 1. Úvod do etiky. Význam etiky. Koncepce a přínos etiky. Manažerská a podnikatelská etika. Etika a morálka. Základní prvky etických teorií. Tradiční a moderní pojetí. Úvod do dějin etiky. Člověk a etika.
 2. Historicko-vývojové proměny etiky, významné etické směry a osobnosti, odkaz pro současnost.
 3. Novověká etika. Relativismus, materiální etika hodnot, pozitivismus, nové koncepce etiky. Soudobé etické směry.
 4. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus. Úvod do etiky managementu. Etika řízení a odpovědnosti. Etický rozhodovací proces.
 5. Vztah mezi etikou a podnikáním. Osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky osobnosti. Manažer a etika – perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti.
 6. Implementace etiky, podstata a význam. Morální rozvoj firmy. Public relations.
 7. Integrace etiky do firemní kultury. Role etické strategie v rozvoji firmy. Společenská odpovědnost firem. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele.
 8. Etický kodex, příklady. Etický auditing firmy. Neetické projevy jednání, prevence a jejich řešení. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

 

Požadavky k zápočtu

 

Pro studenty, kteří mají 13 týdnů výuky v letním semestru 1. ročníku NSP:

 • Vypracování seminární práce (prezentace) na zvolené téma z oblasti etiky aplikované na oblast pracovního, firemního, studijního či osobního života. Přehled vhodných témat najdete v kurzu CZ052 Etika v podnikání v Moodle 3.x na FAST.
  Studenti FAST práci odevzdají v el. podobě v kurzu Moodle 3.x na FAST.
  Pro mimofakultní studenty jsou témata  zde a práci odešlete na e-mail andrlova.b@fce.vutbr.cz
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech etiky.

 

Pro studenty, kteří mají 8 týdnů výuky v zimním semestru 2. ročníku NSP:

 • Vypracování seminární práce o rozsahu 2-3 stran A4 na zvolené téma z oblasti etiky aplikované na oblast pracovního, firemního, studijního či osobního života. Přehled vhodných témat najdete v v kurzu CZ052 Etika v podnikání v Moodle 3.x na FAST.
  Studenti FAST práci odevzdají v el. podobě v kurzu Moodle 3.x na FAST.
  Pro mimofakultní studenty jsou témata zde a práci odešlete na e-mail andrlova.b@fce.vutbr.cz.
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech etiky.

 

Studijní materiály

 

 • Výklad na přednáškách.
 • Elektronický studijní text LINDR, J. CZ52 Etika v podnikání v modulech M01 Úvod do etiky, M02 Etická firemní strategie, M03 Implementace etiky dostupný v databázi studijních opor intranetu FAST.

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je studijní materiál (viz výše).

 

ARZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1998.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2002.

RIEGEL, K. Etika a psychologie v podnikání. Praha, Karolinum, 2006.

KÁRNÍKOVÁ, E. Etika v podnikání a řídící práci. Praha, VŠE, 1997.

KOHOUTEK,R., ŠTĚPANÍK,J. Psychologie práce a řízení. Brno: CERM, 1999.

BRÁZDOVÁ, D. Zásady společenského chování. Praha: ROAD, 1991.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.