HZ52 Stavební právo (G)

 

garant předmětu: Mgr. Martina Hortová

kanc. Z158, hortova.m@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7692

 

Základní informace

Předmět je koncipován jako povinně volitelný. Je určen studentům 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu oboru Geodézie a kartografie.

Posláním předmětu je seznámení se základními právními pojmy a se systémem právních norem v České republice. Studenti získají orientaci zejména ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Budou též obeznámeni s problematikou podnikání fyzických a právnických osob ve stavebnictví, závazkovými vztahy a základy pracovního práva. 

Harmonogram předmětu

 

1. Úvod do předmětu, základní právní pojmy.

2. Zařazení stavebního práva v systému správního práva. Stavební zákon, jeho obsah, zásady. Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu.

3. Územní plánování, nástroje územního plánování.

4. Územní řízení, druhy územního rozhodnutí.

5. Stavební řád, ohlašování a povolování staveb, stavební řízení.

6. Autorizovaný inspektor.

7. Provádění staveb.

8. Užívání a odstraňování staveb.

9. Správní delikty.

10. Vyvlastnění.

11. Základní pracovněprávní vztahy, náležitosti pracovní smlouvy.

12. Živnostenský zákon.

13. Obchodní společnosti, jejich základní znaky, postavení společníků.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • vypracování písemné práce na zadané téma.

 

Požadavky ke zkoušce

 

 • úspěšné zvládnutí písemného testu,
 • úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky.

 

Studijní materiály

 

 • výklad na přednáškách
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.