CZ054 Inženýrská pedagogika

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

https://www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=CZ054

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oborů Vodní hospodářství a vodní stavby, Management stavebnictví a Městské inženýrství.

Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají zájem o školství a kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. Je vhodnou průpravou pro tuto profesní orientaci.

Obsahuje teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných technických předmětech. Seznamuje zájemce se základy učitelské profese. Výstupem je fundovaná orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, směrech a postupech využitelných ve výuce odborných technických předmětů. Pochopení významu pedagogiky jako vědy. Akcentována je optimální volba vyučovacích metod a didaktických prostředků, vč. moderní didaktické techniky se zaměřením na efektivní zvládnutí vyučovacího procesu po odborné, lidské i pedagogické stránce.

Cílem je všestranná kultivace osobnosti učitele odborných předmětů vedoucí k plné kompetenční vybavenosti na cestě k úspěšnému pedagogickému působení. Zhodnocení významu vzdělávání obecně i ve vazbě na zvolený odborný předmět.

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
 2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností, zhodnocení významu.
 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program.
 4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace.
 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
 6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod.
 7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky.
 8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management.
 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná konstrukce didaktických testů a jejich vyhodnocení.
 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
 11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly.
 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.

 

Požadavky k zápočtu 

 

 • Vypracování seminární práce (prezentace) na zvolené téma z oblasti pedagogiky aplikované na oblast inženýrské pedagogiky a vyučovacího procesu v odborných technických předmětech. Přehled témat najdete zde.
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech pedagogiky a didaktiky.

 

Studijní materiály 

 

 • Výklad na přednáškách.
 • Průběžné materiály na fakultních stránkách v systému MoodleFCE pro předmět CZ54 Inženýrská pedagogika doplňující teoretický výklad. Vhodné zejména k samostudiu.
 • Elektronický studijní text LINDR, J. CZ54 Inženýrská pedagogika v modulech M01 Pedagogika, M02 Didaktika a M03 Moderní pedagogika dostupný v databázi studijních opor intranetu FAST.

 

Literatura 

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatné jsou studijní materiály (viz výše).

 

DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: CERM, 1997.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999.

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PdF (skriptum), 1997.

OURODA, S. Oborová didaktika. MZLU Brno, 2001.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

CHRÁSKA, M. Statistika pro pedagogy. Olomouc: UP (skriptum), 1990.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.

GALTON, M. (ed.) Curriculum Change. Leicester University Press, 1980.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.