TY52 Inženýrská pedagogika

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z 144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=TY52

 

Základní informace

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Architektura a rozvoj sídel.

Posláním předmětu je získat základní přehled v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro techniky orientované na oblast školství. Předmět též seznámí zájemce se základy učitelské profese pohledem učitele s využitím osobních zkušeností studentů. Je vhodný pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. 

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její vztah k oborové didaktice.
 2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové.
 3. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady.
 4. Výběr učiva a jeho strukturace. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi.
 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky.
 6. Vyučovací metody - přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky.
 7. Didaktické prostředky. Organizační formy výuky.
 8. Příprava edukátora k jeho působení. Řízení ve školství.
 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace a konstrukce didaktických testů.
 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učební texty, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
 11. Osobnost edukátora a teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství.
 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech.

 

Požadavky k zápočtu 

 

 • Vypracování a aktivní přednesení prezentace na zvolené téma z oblasti pedagogiky aplikované na oblast inženýrské pedagogiky a vyučovacího procesu v odborných technických předmětech. Přehled témat najdete zde.
 • Zvládnutí simulace středoškolské hodiny s náležitou didaktickou přípravou a provedením ve cvičeních,
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech pedagogiky a didaktiky.

 

Studijní materiály 

 

 • Výklad na přednáškách.
 • Průběžné materiály na fakultních stránkách v systému MoodleFCE pro předmět CZ54 Inženýrská pedagogika doplňující teoretický výklad. Vhodné zejména k samostudiu. (Liší se pouze kód předmětu.)
 • Elektronický studijní text LINDR, J. CZ54 Inženýrská pedagogika v modulech M01 Pedagogika, M02 Didaktika a M03 Moderní pedagogika dostupný v databázi studijních opor intranetu FAST. (Liší se pouze kód předmětu.)

 

Literatura 

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatné jsou studijní materiály (viz výše).

 

DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R. Didaktika odborných předmětů. Brno: CERM, 1997.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999.

MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: PdF (skriptum), 1997.

OURODA, S. Oborová didaktika. MZLU Brno, 2001.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

CHRÁSKA, M. Statistika pro pedagogy. Olomouc: UP (skriptum), 1990.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.

GALTON, M. (ed.) Curriculum Change. Leicester University Press, 1980.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.