TY53 Etika v podnikání

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=TY53

 

Základní informace  

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Architektura a rozvoj sídel.

Posláním předmětu je seznámit studenty s „měkkým managementem“ zacíleným na dosud podceňovanou a neznámou oblast etiky v podnikání.

V průběhu výuky bude studentům zprostředkován výklad o historickém vývoji etiky, vymezení etiky a morálky, budou naznačeny vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním, dále implementace etiky do firemní strategie, etika ve firemní kultuře, poznání o etickém kodexu a zásadách eticky orientovaného managementu.  

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Vývoj etiky ve filozofii, vývojový přehled.
 2. Koncepce etiky, tradiční a moderní pojetí.
 3. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus.
 4. Firemní kultura a identita, smysl etiky v managementu.
 5. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení.
 6. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikání.
 7. Směry v etice: Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus, neoliberalismus
 8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam.
 9. Manažer a etika - perspektivy, proměny.
 10. Strategie firmy a etika, etika jako strategie?
 11. Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti.
 12. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie.
 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • Vypracování a aktivní přednesení prezentace na zvolené téma z oblasti etiky aplikované na oblast pracovního, firemního, studijního a osobního života. Přehled vhodných témat najdete zde.
 • Uspokojivé zvládnutí písemky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových pojmech etiky.

 

Studijní materiály

 

 • Výklad na přednáškách.
 • Elektronický studijní text LINDR, J. CZ52 Etika v podnikání v modulech M01 Úvod do etiky, M02 Etická firemní strategie, M03 Implementace etiky dostupný v databázi studijních opor intranetu FAST. (liší se pouze kódem předmětu.)

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je výklad na přednáškách (viz výše).

 

ARZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1998.

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2002.

RIEGEL, K. Etika a psychologie v podnikání. Praha, Karolinum, 2006.

KÁRNÍKOVÁ, E. Etika v podnikání a řídící práci. Praha, VŠE, 1997.

KOHOUTEK,R., ŠTĚPANÍK,J. Psychologie práce a řízení. Brno: CERM, 1999.

BRÁZDOVÁ, D. Zásady společenského chování. Praha: ROAD, 1991.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.