XZ057 Prezentační dovednosti

 

Garant předmětu: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.,

kanc. Z144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

Odkaz na fakultní stránky předmětu

 

 www.fce.vutbr.cz/studium/predmety/Predmet.asp?kod=XZ057

 

Základní informace  

 

Předmět je deklarován jako povinně volitelný. Zvolit ho mohou studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru Městské inženýrství.

Předmět zajišťuje praktické osvojení prezentačních dovedností. Studenti se teoreticky seznámí s komplexní přípravou na prezentaci a v rámci cvičení prezentují odborné téma ze stavebně-inženýrského oboru. Studentům je poskytnuta skupinová i individuální zpětná vazba, na jejímž základě studenti dále zvyšují efektivnost svých prezentací pro odbornou i laickou veřejnost.

Prakticky si ukážeme, jak strukturovat obsah našeho projevu s ohledem na důležité faktory, které ovlivňují vnímání řečníka - křivka pozornosti posluchačů a formy neverbální komunikace.

 

Harmonogram předmětu

 

Přednášky:

 1. Úvod do problematiky prezentačních dovedností. Výběr tématu mluvené individuální a kolektivní prezentace.
 2. Kritéria posuzování prezentací. Tréma a relaxační techniky.
 3. Hodnocení a emoční inteligence. Empatie a její role v mezilidské komunikaci.
 4. Role sebepoznání a sebemonitorování při komunikaci. Kritika a pochvala v komunikaci.
 5. Základy neverbálního projevu a příprava prezentace.
 6. Rozbor nejčastějších chyb v projevu z hlediska neverbální komunikace.
 7. Základy verbální komunikace, hlasová příprava a řečnictví.
 8. Typy prezentací (informační, přesvědčovací a improvizační) a jejich specifika. Práce s publikem. Prezentace výsledků odborné a laické veřejnosti.
 9. Softwarová podpora prezentací. Prezentační pomůcky a jejich vhodné použití.
 10. Etika a společenská etiketa z pohledu prezentačních situací.
 11. Specifika prezentací jednotlivých stavebně-inženýrských oborů.
 12. Specifika týmových prezentací. Role jednotlivce v pracovní skupině.
 13. Prezentace textovým materiálem. Psaná komunikace.

 

V průběhu přednášek bude také probíhat praktická část výuky - individuální a kolektivní vystoupení a zpětná vazba.

 

Požadavky k zápočtu

 

 • Samostatně přednesená prezentace na vybrané téma před skupinou,
 • kolektivní prezentace přednesená před skupinou,
 • znalost principů tvorby dobrého mluveného projevu a dobré vizuální prezentace.

 

Časový harmonogram individuálních a kolektivních prezentací najdete zde.

 

Studijní materiály

 

 • Výklad na přednáškách.
 • Doplňující materiály (pracovní listy, hodnotící protokoly, zpětnovazební hodnocení aj.)

 

Další literatura

 

Uvedená literatura je pouze doporučená, směrodatný je výklad na přednáškách a aktivní plnění úkolů.

 

KOHOUTEK, Rudolf. Základy sociální psychologie. Brno: CERM, 1998.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada, 2003.

KLARER, Mário. Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Praha, Grada, 2007.

HUGHES, John a Andrew MALLET. Successful Presentations Student's Book with DVD Pack. Oxford, Oxford University Press, 2012.

VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009.

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.