D06 Filozofie a sociologie

 

Garant předmětu: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D.,

Fakulta architektury VUT, Palacky@vutbr.cz, +420 54114 6673

 

Vyučující: RNDr. Mgr. Ing. Mgr. Bc. Jaroslav Lindr, Ph.D.

kanc. Z144, lindr.j@fce.vutbr.cz, +420 5 4114 7693

 

Odkaz na stránky předmětu

 

www.vutbr.cz/studenti/predmety/detail/208553

 

Základní informace  

 

Předmět je deklarován jako povinný pro studenty 1. ročníku studijních programů Architektura a Urbanismus.

V průběhu výuky bude studentům zprostředkován výklad o historickém vývoji filozofie, o směrech, konceptech a představitelích. Ve druhé polovině semestru se pozoronost soustředí na sociologii, její teoretické vymezení a spojitost vztahu sociologie - architektura - člověk. 

 

Harmonogram předmětu

 

 1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie. Význam filozofie pro přemýšlení o člověku, prostředí a stavitelství.
 2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Helénistická filozofie. Inspirace pro vědu a techniku.
 3. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Vztah filozofie – společnost – architektura.
 4. Renesanční obrat – cesta k novému pokroku? Humanismus. Komenský, Descartes. Změny v konceptu myšlení ve společnosti, vědě a architektuře.
 5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na vědecký a technický svět. Osvícenství a filozofie. Význam racionalistického přemýšlení pro moderní vědecké myšlení.
 6. Filozofie Kanta. Pozitivistická filozofie. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Směry a reprezentanti. Fenomenologie a hermeneutika. Přínos pro moderní vědu a architekturu.
 7. Úvod do sociologie. Předmět a metodologie sociologie. Význam sociologie pro společnost, člověka a architekta. Sociologické pojmosloví, školy, směry a paradigmata.
 8. Dějiny sociologie, přehled nejvýznamnějších teorií a osobností sociologie. Sociologický výzkum ve vědě a v architektuře.
 9. Teorie konsensu a teorie konfliktu. Problém orientace ve světě a přežití v prostředí. Tradiční a moderní společnost v koncepcích sociologie obecně a ve vazbě na architekturu.
 10. Sociální a demografická struktura společnosti. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Determinismus v prostředí a v architektuře. Fenomén sousedství.
 11. Uniformita a rozmanitost. Sociologie rodiny a bydlení. Veřejné a soukromé prostory. Sociologické hodnocení kvality bydlení. Představy a preference lidí o bydlení.
 12. Město a vesnice jako sociální jednotky – shody a rozdíly. Sociologie bydlení a aspekty prostředí. Život mezi budovami.
 13. Ekologická architektura a její sociologické aspekty, regionalismus v architektuře. Účast uživatelů v procesu projektování a realizace budov.

 

Požadavky ke zkoušce

 

 • Vypracování a přednes prezentace na zvolené téma z oblasti filzofie nebo sociologie. Přehled vhodných témat najdete zde.
 • Uspokojivé zvládnutí ústní zkoušky z teoretické části výkladu, která prověří orientaci v klíčových tématech z filozofie a sociologie.

 

Studijní materiály

 

 • Výklad na přednáškách.

 

Literatura

 

Povinná:

SCHMEIDLER, K. a kol. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: Novotný, 2001.

STÖRIG, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Vyšehrad, 1999.

 

Doporučená: 

BEDRNOVÁ, E. a I. NOVÝ. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2012.

EFMERTOVÁ, M. a A. MARES. Historie vědy a techniky. Praha: Cefres, 2002.

GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013.

KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2012.

ODEHNAL, I. Úvod do filozofie člověka. Brno: Cerm, 2001.

 

Kontakt

Ústav společenských věd, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně * Institute of Social Sciences, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

2700(at)fce.vutbr.cz

Žižkova 17, 602 00 Brno
Poštovní adresa:
Veveří 95, 602 00 Brno

+420 541 147 691

Vyhledávání

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.