BY001 (dříve BY01) Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)

Studenti musí mít zkoušku BY001 (dříve kód BY01) zapsanou na daný akademický rok, aby se k ní mohli přihlásit přes fakultní intranet. Pokud máte zkoušku zapsánu v zimním semestru, můžete ji skládat i v semestru letním.

Zkouška prověřuje nejen znalost učiva předmětů BYA1, BYA2, BYA3, BYA4, ale také schopnost zvládat ústní komunikaci a psaný projev v každodenních situacích v rámci dané pokročilosti znalosti AJ. Úroveň pokročilosti požadovaná u zkoušky BY001 odpovídá úrovni snížená B1, popř. A2+ dle CEFR. 

Zkouška se skládá z písemného testu a ústní části.

 

Písemná část

Trvá 1 hodinu a obsahuje:

 1. Grammar 
 2. Vocabulary
 3. Writing
 4. Reading
 5. Listening

 

1. Grammar (15 bodů)

 • čas přítomný prostý a průběhový
 • čas minulý prostý a průběhový
 • čas předpřítomný prostý
 • vyjádření budoucnosti pomocí will, going to a přítomného času průběhového
 • člen určitý a neurčitý
 • zájména osobní, přivlastňovací, předmětná a samostatná
 • předložky místní a časové
 • vazba there is/there are
 • příslovečná určení míry a jejich postavení ve větě
 • slovosled ve větě kladné, záporné a otázce
 • znalost nepravidelných sloves
 • první a druhá věta podmínková
 • stupňování přídavných jmen a příslovcí
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: much, many, few, little, a lot, enough
 • trpný rod
 • gerund /(-ing) a infinitiv
 • used to
 • složené tvary somebody, anybody, nobody atd.
 • modální slovesa (can, could, would, should, must, have to, may, might)

 

2. Vocabulary (15 bodů)

 • rodina, státy a národnosti, běžné předměty, zaměstnání, nejčastější slovesa a přídavná jména, denní režim, bydlení, město, části těla, prázdniny, jídlo, oblečení, zvířata

 

Vzorový test částí gramatika a slovíčka je k dispozici zde

 

3. Writing (5 bodů)

 • student napíše krátký text v rozsahu přibližně 35 slov, ve kterém musí odpovědět na otázky zmíněné v zadání

 

4. Reading (15 bodů)

 • cvičení na porozumnění textu v rámci zapsané konverzace
 • přečtení a doplnění chybějících slov do krátkého dopisu

 

5. Listening (15 bodů)

 • tři krátké poslechy

 

Vzorový test pro čtení a poslech zde

Ukázkový test KET (mezinárodní zkouška na úrovni A2) je k dispozici zde.

 

 

Ústní část

Trvá 10 minut. Studenti jsou zkoušeni ve dvojicích. Konverzace je v rozsahu témat procvičovaných v předmětech BYA1 – BYA4.

 

1. Úvodní otázky

2. Popis obrázku

3. Studenti se navzájem ptají, odpovídají a reagují vytvořením doplňující otázky

 

Seznam příkladových konverzačních otázek zde.

 

Bodové hodnocení jednotlivých částí:

 

K úspěšnému složení zkoušky musí student v každé části dosáhnout hodnocení minimálně 50 procent.

 

Grammar + Vocabulary = 30 bodů

Writing + Reading = 20 bodů

Listening = 15 bodů

Speaking = 35 bodů

 

 

Celkové hodnocení dle stupnice ECTS

100-90 bodů = A

89-80 bodů = B

79-70 bodů = C

69-60 bodů = D

59-50 bodů = E

49 či méně bodů = F

 

Přehled kurzů a jednotlivých zkoušek

 

Level

 

Course at the FCE

Exam at the FCE

Common European Framework Level

Related Cambridge exam

Elementary BYA1   A1-  
BYA2   A1  
Pre-Intermediate BYA3   A2 -  
BYA4 BY001 A2+ / B1 - KET
Intermediate BYA5   B1 -  
BYA6 BY002 B1 PET

 Upper Intermediate

BYA7   B1  
BYA8   B1+  
BYA20   B1+ / B2-  
BYA21 BY003 B2 FCE
Advanced BYA22   B2+  
BYA23   C1-  

 

ÚSPV FAST VUT v Brně © 2009 - 2019 Všechna práva vyhrazena.